Zpracování osobních údajů – Podrobné informace

INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

 

ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatelem Vašich osobních údajů a provozovatelem této aplikace je obchodní společnost MPLA s.r.o., sídlem Slezská 2310/115, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 24852333, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 201627 (dále jen „MPLA“).

 

SPRÁVCE A DALŠÍ ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vedle společnosti MPLA zpracovávají Vaše osobní údaje příslušní správci a případně další subjekty, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, a to v návaznosti na město či lokalitě, kde parkujete. Níže naleznete přehled správců a dalších případných zpracovatelů, kterými jsou:

pro hlavní město Prahu:  zde

pro statutární město Brno: zde

pro statutární město Olomouc: zde

pro statutární město Liberec: zde

pro město Trenčín: zde

pro město Rychnov nad Kněžnou: zde

pro město Příbram: zde

 

pro reklamní akci se společností VISA: zde

 

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze takové údaje, které nutně potřebujeme, abyste mohli využívat parkovací služby, o které máte zájem. Jedná se však jen o registrační značku vozidla (aniž bychom ji ověřovali) a e-mailovou kontaktní adresu (taktéž bez ověření). Tyto osobní údaje jsou zpracovávány ve vztahu ke konkrétní parkovací relaci. Zpracováváme také údaje o platebním prostředku, který použijete, ovšem pouze v tzv. tokenizované (tj. neúplné) formě.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je primárně vydání, evidence a správa parkovacího oprávnění
v rámci provozu zón placeného stání. MPLA zpracovává Vaše osobní údaje pro zajištění platby za vydání parkovacího oprávnění a z hlediska vnitřních procesů k plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů.

 

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k poskytování našich služeb, nebo k jiným nezbytným účelům, zejména abychom mohli dodržet naše právní povinnosti a smluvní závazky.

Vzhledem k daňovým předpisům jsme povinni uchovávat daňové doklady a evidenci s příslušnými údaji po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Výjimečně, například v případě vedení soudních sporů, mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány po delší dobu, a to zejména z důvodů stavění promlčecích lhůt.

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně zaměstnanci nebo jinými osobami na základě smluvního vztahu se společností MPLA, jakož i automatizovaně, nicméně nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.

 

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Více informací o tom, jak MPLA zabezpečuje Vaše osobní údaje, naleznete zde. [http://www.mpla.io/bezpecnost/]

 

POUČENÍ

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů je překážkou pro vydání parkovacího oprávnění. Máte právo: (i) požádat správce o poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů; (ii) aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a s přihlédnutím k účelům zpracování na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení; (iii) aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů dle čl. 17 GDPR; (iv) aby správce v případech stanovených v čl. 18 GDPR omezil zpracování osobních údajů; (v) získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případech stanovených v čl. 20 GDPR.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

KONTAKTY

MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3

Telefon MPLA: +420 734 204 320 (v pracovní dny 9 – 17 hodin)

Kontaktní EMAIL: info@mpla.cz