Reklamační řád

Reklamační řád

společnosti EasyPark Czechia s.r.o.

 1. Cílem společnosti EasyPark Czechia s.r.o., se sídlem Pernerova 697/35, 186 00 Praha, IČ: 14106477, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360662. (dále jen „EasyPark Czechia s.r.o.“) je poskytovat veškeré své služby včetně platebních služeb k maximální spokojenosti svých klientů (uživatelů). Pokud máte podněty ke zlepšení našich služeb, prosím sdělte nám je prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.mpla.io/kontakt/nebo e-mailem na adresu info@mpla.cz.
 1. Uživatel služby může u EasyPark Czechia rovněž reklamovat rozsah či kvalitu služby, zejména pokud neobdržel po provedení obchodu daňový doklad, před poskytnutím služby nebyl uživatel informován o ceně služby, uživatel neobdržel požadovanou službu nebo služba nesplňuje požadavky zadané uživatelem (např. odlišný čas, zóna apod.). Reklamace a její vyřízení není zpoplatněno.
 1. Reklamaci lze uplatnit prostřednictvím:
 • kontaktního formuláře uvedeného na stránkách společnosti EasyPark Czechia https://www.mpla.io/kontakt/;
 • e-mailovou formou na adresu info@mpla.cz;
 • poštou na adresu sídla EasyPark Czechia s.r.o., Pernerova 697/35, 186 00 Praha
 • využitím kontaktní linky +420 734 204 320 v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod.

Všechny uvedené komunikační kanály vedou na technickou podporu systému MPLA.

 1. Údaje nezbytné k založení požadavku na reklamaci:
 • Název firmy / jméno a příjmení uživatele
 • Trvalá adresa nebo sídlo uživatele
 • E-mail uživatele, který uvedl při zadávání platby
 • Popis problému
 1. Další potřebné informace k rychlému a úspěšnému vyřízení reklamace:
 • Datum a čas transakce
 • Lokalita platby:
  • v případě parkovišť za závorou – název provozovny
  • v případě platby na ulici – kód parkovacího úseku
 • Identifikátor platby:
  • v případě parkovišť za závorou – číslo parkovacího lístku
  • v případě platby na ulici – registrační značku vozidla
 • Způsob platby:
  • Platební karta – (např. VISA, MasterCard)
  • Palivová karta – (např. CCS, AXIGON)
  • MPLA karta
  • jiný
 1. Uživatel je oprávněn reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne, kdy došlo k reklamované skutečnosti. O přijetí reklamace budeme uživatele obratem informovat e-mailem.
 1. Reklamace bude vyřízena co nejdříve to půjde, nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Brání-li společnosti překážka nezávislá na její vůli odpovědět v době uvedené v první větě, sdělí uživateli v této době překážky, které jí ve včasné odpovědi brání, a odpoví nejpozději do 35 pracovních dnů po dni obdržení reklamace. V případě, že společnost vyzve uživatele k doplnění, běží lhůta pro vyřízení až od doplnění uživatelem.
 1. EasyPark Czechia nenese odpovědnost za situace, kdy zakoupená služba nesplňuje požadavky zadané uživatelem pro jeho chybu v rozhraní parkovacího nebo jiného systému samostatného poskytovatele, na jehož systémy se služba MPLA připojuje. Služba MPLA netvoří ani jinak nespravuje databáze a ceníky parkovacích systémů. Služba MPLA pouze zprostředkovává platbu.
 1. Uživatel je povinen se řídit primárně dopravním značením, které má vždy přednost před údaji uvedenými v MPLA.
 1. V případě požadavku uživatele pro vrácení finančních prostředků za parkovné z jiných než výše zmíněných důvodů, je potřeba se obrátit přímo na provozovatele zón placeného stání nebo parkoviště, kterému finanční prostředky náleží.
 1. Jestliže uživatel v souladu s tímto reklamačním řádem reklamoval chybnou platební operaci, neprovedenou platební operaci anebo se domáhal u EasyPark Czechia jiné nápravy neúspěšně, má právo obrátit se na:
 • místně a věcně příslušný soud;
 • finančního arbitra určeného,
 • Českou národní banku.

Pokud se uživatel, který je spotřebitel (tj. fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), domnívá, že jeho reklamace nebyla vyřízena řádně, může se obrátit na Kancelář finančního arbitra, písemně na adrese Legerova 69, 110 00 Praha 1, nebo e-mailem na: arbitr@finarbitr.cz; nebo do datové schránky ID: qr9ab9x. Více informací o Finančním arbitrovi je možné nalézt na internetových stránkách www.finarbitr.cz.

 1. Tento reklamační řád lze získat na vyžádání na adrese uvedené výše, a v elektronické podobě na internetových stránkách io.
 2. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 10. 10. 2021.