Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky platební služby MPLA

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti EasyPark Czechia s.r.o., se sídlem Pernerova 697/35, 186 00 Praha, IČ: 14106477, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201627 (dále jen „MPLA“) a fyzických osob starších 18 let, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a dále podnikatelů ve smyslu § 420 a 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a další osoby, kterým je přiděleno identifikační číslo osoby, číselný kód označovaný zkratkou „IČO“, který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu (dále společně jen „Uživatelé“) při poskytování dále uvedených služeb dle OZ, a platebních služeb ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „zákon o platebním styku“).

MPLA jako provozovatel nejrozšířenějšího mobilního platebního systému MPLA na českém trhu poskytuje Uživatelům možnost úhrady parkovného prostřednictvím internetového prohlížeče, vlastní aplikace, či aplikace třetích stran s integrovaným MPLA API (dále jen „Aplikace třetích stran“), kdy je umožněno motoristům provádět platby za krátkodobé návštěvnické stání a/nebo úhradu parkovného u vybraných provozovatelů parkovišť on-line bez použití parkovacího automatu (dále jen „Služba”). Současně MPLA poskytuje možnost úhrady parkovného prostřednictvím platební služby ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) Zákona o platebním styku, spočívající v provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz plátce, příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce, jestliže převáděné peněžní prostředky nejsou poskytovány jako úvěr (dále jen „Platební služba“).

MPLA je oprávněna poskytovat Platební služby jakožto poskytovatel platebních služeb malého rozsahu ve smyslu § 36 a násl. zákona o platebním styku a je zapsána v registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu vedeného Českou národní bankou.

Využitím Služby nebo uskutečněním platební transakce prostřednictvím platebního systému MPLA prostřednictvím Platební služby, potvrzuje Uživatel že Obchodní podmínky MPLA obdržel, seznámil se s nimi a přijímá je.

Informace o poskytované Službě a Platební službě

MPLA poskytuje Služby prostřednictvím jím vyvíjeného a provozovaného SW řešení, kdy se jedná zejména o systémy on-line komunikace a placení pomocí mobilního internetového systému za použití běžných platebních karet, jako jsou VISA, MasterCard, CCS a další s možností jeho propojení na systém parkoviště ovládající vjezd a výjezd vozidel, případně se jedná o umožnění úhrady parkování v zónách placeného stání. MPLA zprostředkuje elektronicky platbu za parkovné, která se strhne z Uživatelovy platební karty. O tomto stržení je v reálném čase informován Uživatel a provozovatel parkoviště, respektive provozovatel zón placeného stání, je informován o úhradě parkovného. Připsání peněz na účet provozovatele parkoviště je realizováno dávkově podle podmínek smlouvy s provozovatelem parkoviště, resp. zón placeného stání. MPLA dále poskytuje Platební služby spojené s platebním stykem a zúčtováním.

Služby poskytované MPLA umožňují Uživatelům, kteří využívají úhradu prostřednictvím internetu, aplikace MPLA.IO nebo Aplikace třetích stran, aby prostřednictvím těchto služeb hradili cenu parkovného smluvním partnerům MPLA, resp. provozovatelům zón placeného stání.

Platební služby jsou pak poskytované MPLA jakožto poskytovatelem ve smyslu zákona o platebním styku a umožňují Uživatelům, kteří využívají úhradu prostřednictvím internetu, aplikace MPLA.IO nebo Aplikace třetích stran, aby prostřednictvím této Platební služby hradili cenu za Služby.

Nezbytným požadavkem pro užívání Služby a Platební služby je použití chytrého mobilního telefonu, či jiného obdobného zařízení s kompatibilním internetovým prohlížečem (dále jen „Zařízení“) nebo aplikace MPLA.IO nebo Aplikace třetích stran.

Uživatel je oprávněn využívat Služby a Platební služby, hradit parkovné a zadávat příkazy k provedení platební transakce výlučně prostřednictvím internetového prohlížeče v Zařízení při zadání adresy https://mpla.io,  v aplikaci MPLA.IO, nebo v Aplikaci třetích stran.

V rámci využití Služby a Platební služby je Uživatel oprávněn hradit parkovné, a to bez stanovení limitu celkové částky platebních transakcí. MPLA nenese odpovědnost za situace, kdy je Uživatel omezen limitem na platební kartě, kterou pro úhradu parkovného prostřednictvím MPLA použije.

Využitím Služby Uživatel potvrzuje, že se seznámil s podmínkami provozovatele parkoviště, resp. s podmínkami pro parkování v zónách placeného stání.

Webové rozhraní a aplikace MPLA.IO používá pro uchování Uživateli zadaných dat soubory cookies. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které si navštívený web ukládá v internetovém prohlížeči nebo aplikaci.  Soubory cookies se využívají k interakci Uživatele se službou MPLA a pro přístup k základním funkcím služby. Mezi tyto funkce patří předvolby jazyka, optimalizace (ke správě a vylepšování služby) a správa informací o relaci Uživatele (např. e-mail, RZ vozidla, token platby a uskutečněná parkování). Smazáním historie internetového prohlížeče, případně smazáním aplikace ze Zařízení, se takto uložená data odstraní. Aplikace třetích stan mohou uchovávat data zadaná uživateli jiným způsobem a uživatel je s takovým způsobem uchovávání dat a jejich ochranou seznámen prostřednictvím obchodních podmínek pro použití Aplikací třetích stran, včetně s tím související ochrany osobních údajů.

Způsob fungování MPLA systému (parkoviště za závorou):

Uživatel si při vjezdu do parkovacích prostor vyzvedne z terminálu parkovací lístek opatřený unikátním identifikátorem (číslem parkovacího lístku) nebo je zaznamenána RZ vozidla.

Parametrem pro transakci je emailová adresa a číslo parkovacího lístku, případně RZ vozidla.

Před odjezdem z parkoviště má Uživatel možnost zaplatit parkovné prostřednictvím Služby při využití svého Zařízení, aplikace MPLA, nebo v Aplikace třetích stran.

Po obdržení požadavku na platbu parkovného dojde v rámci poskytované Služby k ověření čísla parkovacího lístku (případně RZ) a zjištění doby parkování z parkovacího systému provozovatele parkoviště.

Následně je vypočítána sazba za parkovné a Uživateli je zobrazena finální cena pro potvrzení včetně všech poplatků a daní.

Po úspěšném uhrazení parkování se Uživateli zasílá daňový doklad na jím zadaný e‑mail.

Do parkovacího systému je po úhradě parkovného prostřednictvím Služby zaslána informace o úhradě parkovného a Uživateli je umožněn výjezd pro dané číslo parkovacího lístku (přičemž parkovací lístek je vázán na RZ konkrétního vozidla při vjezdu na parkoviště).

 

Způsob fungování MPLA systému (parkoviště za ulici – zóny placeného stání):

Uživatel načte Zařízením QR kód parkovacího úseku (nálepka, cedule atp.) či zadá přímý odkaz na parkovací úsek např. https://mpla.io/[kód úseku] (nálepka, cedule) do internetového prohlížeče v Zařízení do aplikace MPLA.IO nebo do Aplikace třetích stran. Uživatel může také využít identifikaci lokality geolokačními službami a potvrzením správné lokality (úsek, oblast, atd.) v internetovém prohlížeči Zařízení nebo v aplikaci MPLA.IO nebo v Aplikaci třetí strany. Uživateli se zobrazí informace o dané parkovací zóně (cena parkovného za jednotku času a maximální možná doba parkování), přičemž následně Uživatel zvolí preferovanou parkovací dobu z roletového menu. Uživatel je povinen zkontrolovat, zda informace o dané parkovací zóně odpovídá skutečnosti, zejména využije-li k identifikaci lokality geolokační služby .

Pokud zadává Uživatel data poprvé, pak je vyzván k zadání RZ vozidla a e-mailu. Uživatel může zadat více RZ, které si může v nastavení kdykoliv v budoucnu změnit. Smazáním souboru cookies v prohlížeči či aplikaci MPLA.IO dojde ke ztrátě zapamatovaných údajů a tyto bude potřeba znovu zadat; v případě použití internetového prohlížeče v anonymním režimu se data nemusí uložit pro další relaci. Při opakované relaci Uživatel vybere z menu RZ vozidla.

Uživatel následně vybere platební metodu (platební karta, palivová karta nebo jednorázová platba) a přejde k platbě tlačítkem ‘Zaplatit“.

 

Platba

Uživatel hradící parkovné prostřednictvím Služby poprvé (anebo pokud byly odstraněny soubory cookies), je vyzván ke spárování platební či palivové karty a následně je přesměrován do platební brány. Uživatel si může uložit platební karty či palivové karty. Uživatel může taktéž využít možnost jednorázové platby (např. Apple Pay nebo Google Pay).

Pokud Uživatel již údaje zadal, pak potvrzuje jen RZ a e-mail, na který mu je zaslán doklad o zaplacení a heslo, které je nepovinným údajem.

Pokud není platební karta Uživatele blokovaná, pak je v případě správně zadaných údajů platební karta Uživatele úspěšně zaregistrovaná. Následně je možné uhradit parkovné.

Údaje o platební kartě se ukládají na serveru poskytovatele platební brány. V aplikaci MPLA.IO, či webovém prohlížeči se v Zařízení ukládá pouze token ke kartě, a to prostřednictvím souborů cookies, informace z vlastní platební karty Uživatele nejsou ukládány ani u Uživatele, ani u MPLA. V případě, že dojde k určitým aktualizacím v telefonu, smazání historie prohlížeče či aplikace apod. může dojít ke smazání dat zadaných Uživatelem. Poté je nutné postupovat prvotní registrací. U Aplikací třetích stran je token ke kartě uložen v souladu s obchodními podmínkami pro použití Aplikací třetích stran.

Parkovné se považuje za uhrazené až po odeslání dokladu za parkovné Uživateli, kde je zobrazen čas parkovného, úsek a RZ. Bez dokladu není možné využívat zóny placeného stání.

Uložení údajů v rámci Aplikací třetích stran se řídí pravidly uvedenými v podmínkách Aplikací třetích stran.

Zpracování platby

Pro Služby platí, že Uživatel autorizuje transakci odsouhlasením nákupu vybraného parkovného na webové stránce v Zařízení nebo aplikaci MPLA.IO nebo aplikaci třetí strany. Autorizace nákupu může být volitelně zabezpečena heslem. Vlastní platba parkovného probíhá přes platební bránu, která nejprve ověří u vydavatele karty, zda není karta blokována a zda je transakce kryta výší finančních prostředků k provedení transakce. V případě úspěšné realizace transakce je o provedené platbě Uživatel informován e-mailem a zobrazením informace v internetovém prohlížeči v Zařízení nebo aplikaci MPLA.IO či v Aplikaci třetích stran.

Pokud nastane chyba, je s ní Uživatel seznámen a parkovné nebude uhrazeno.

Pro Platební služby platí, že příkaz je přijat v okamžiku, kdy MPLA obdrží autorizaci platební transakce od Uživatele. Uživatel předá souhlas elektronicky při autorizaci každé platební transakce, kterou iniciuje.  Po ověření autorizačních údajů a pokud není karta Uživatele či účet Uživatele blokován, tak v reálném čase potvrdí MPLA transakci Uživateli formou e-mailu, v aplikaci MPLA.IO, nebo Aplikaci třetí strany, ze které Uživatel požadavek autorizoval.

V případě chyby banky, která nezúčtuje částku platební transakce v české měně nebo nepoužije bankovní spojení v souladu s příkazem klienta a způsobí tím nesprávné provedení platební transakce, je banka, která vede účet neoprávněného příjemce, povinna na podnět banky, která nesprávné provedení platební transakce způsobila, odepsat z tohoto účtu nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji bance, které nesprávné provedení platební transakce způsobila k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se zákonem o platebním styku, a dále je banka oprávněna uvést účet neoprávněného příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo (tzv. opravné zúčtování).

Reklamace

Uživatel Služby a Platební služby může u MPLA reklamovat rozsah, či kvalitu Služby nebo Platební služby, zejména pokud neobdržel po provedení obchodu daňový doklad, nebo pokud před poskytnutím služby nebyl Uživatel informován o ceně Služby, nebo pokud Uživatel neobdržel požadovanou Službu či Platební službu a dále pokud Služba nebo Platební služba nesplňuje požadavky zadané Uživatelem (např. odlišný čas, zóna, výše platby apod.).

Reklamaci lze uplatnit prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na stránkách společnosti MPLA https://www.mpla.io/kontakt/, emailovou formou na adresu info@mpla.cz, nebo využitím kontaktní linky +420 734 204 320.

Údaje potřebné k založení požadavku na reklamaci:

 • Datum a čas transakce
 • Lokalita platby:
 • v případě parkovišť za závorou – název provozovny,
 • v případě platby na ulici – kód parkovacího úseku
 • Email zákazníka – který uvedl při zadávání platby
 • Identifikátor platby
 • v případě parkovišť za závorou – číslo parkovacího lístku
 • v případě platby na ulici – RZ vozidla
 • Způsob platby
 • přes internetový prohlížeč v Zařízení, přes aplikaci MPLA.IO, přes Aplikaci třetích stran
 • Platební karta – VISA, MasterCard
 • Palivová karta – CCS, Axigon (ShellCard, EuroOil Card)
 • Virtuální platební karta – MPLA karta
 • Karta Twisto
 • Jednorázová platba Google Pay a Apple Pay
 • Popis problému

Uživatel je oprávněn reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne, kdy došlo k reklamované skutečnosti. Reklamace bude vyřízena nejpozději do třiceti dnů ode dne jejího uplatnění.

MPLA nenese odpovědnost za situace, kdy zakoupená služba nesplňuje požadavky zadané Uživatelem, je chyba v rozhraní parkovacího systému, nebo systému jiného poskytovatele, na jehož systémy se Služba či Platební služba MPLA připojuje. Služba MPLA netvoří ani jinak nespravuje databáze a ceníky parkovacích systémů, pouze z nich čerpá a uskutečňuje platbu.

Zákazník je povinen se řídit primárně dopravním značením, které má vždy přednost před údaji uvedenými v MPLA.

V případě požadavku Uživatele pro vrácení finančních prostředků za parkovné z jiných než výše zmíněných důvodů, je potřeba se obrátit přímo na provozovatele zón placeného stání nebo parkoviště, kterému finanční prostředky náleží.

Cena Služby a parkovné

Cena parkovného je stanovená na základě ceníku provozovatele parkoviště, resp. zón placeného stání. Uživatel je s ní řádně seznámen před provedením platební transakce.

MPLA poskytuje Službu bezúplatně nebo za úplatu, a to v závislosti na smluvním vztahu mezi provozovatelem parkoviště, resp. provozovatel zón placeného stání, a MPLA, přičemž cena za Službu je uvedena v provozním řádu každého příslušného parkoviště, nebo zón placeného stání.

Konečná cena pro Uživatele tak činí součet ceny parkovného určeného ceníkem provozovatele parkoviště, resp.  provozovatele zón placeného stání a případné úplaty za využití Služby. Uživatel je s celkovou cenou řádně seznámen před provedením platební transakce

Cena za Službu v sobě zahrnuje veškeré daně či správní poplatky.

Cena za Službu ani Platební službu v sobě nezahrnuje poplatek, který je Uživatel povinen hradit poskytovateli internetového připojení.

Veškeré platební transakce probíhají v české měně.

Osobní údaje

Užitím Služby nebo Platební služby bere Uživatel na vědomí že zpracování osobních údajů se řídí pravidly uvedenými na adrese https://www.mpla.io/zpracovani-osobnich-udaju/podrobneinformace.

Změny obchodních podmínek

MPLA je oprávněna navrhnout Uživateli změnu Obchodních podmínek prostřednictvím e-mailu, aplikace MPLA.IO nebo Aplikace třetí strany nejpozději 2 týdny přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti (návrh změny zpřístupní rovněž na internetové adrese webu https://www.mpla.cz) Pokud Uživatel návrh na změnu Obchodních podmínek písemně neodmítne nejpozději v poslední pracovní den před navrhovaným dnem její účinnosti, změna vůči němu nabude účinnosti. Pokud Uživatel návrh změny nejpozději v poslední pracovní den před navrhovaným dnem její účinnosti písemně, příp. prostřednictvím Aplikace třetí strany, odmítne, považuje se odmítnutí za výpověď smlouvy, na jejímž základě Uživatel Obchodní podmínky přijal. Výpověď je bezúplatná a nabývá účinnosti uplynutím 2týdenní výpovědní doby.

MPLA může s okamžitou účinností provést takovou změnu Obchodních podmínek, kterou jednostranně nezasahuje do práv a povinností Uživatele. Touto změnou může být zejména úprava Obchodních podmínek způsobená doplněním nové funkcionality, zvýšením bezpečnosti, technologickým rozvojem či změnou relevantních právních předpisů. O takto provedené změně MPLA Uživatele informuje prostřednictvím e-mailu nebo aplikace MPLA.IO a rovněž prostřednictvím svých webových stránek.

MPLA je oprávněna měnit rozsah a kvalitu Služeb a Platebních služeb, případně poskytování Služeb a Platebních služeb bez náhrady zcela ukončit

 

Ustanovení společná a závěrečná

Pro účely komunikace Uživatele s MPLA jsou určeny následující kontakty:

 • Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3
 • e-mail: info@mpla.cz
 • tel: +420 734 204 320

Práva a povinnosti MPLA a Uživatelů vyplývající ze smlouvy o poskytnutí Služeb a nebo Platební služby a těchto Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem s výjimkou kolizních norem.

Jestliže Uživatel v postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 419 OZ v souladu s těmito Obchodními podmínkami reklamoval u MPLA ohledně Služby, nebo v souvislosti s platbou parkovného, nebo se domáhal u MPLA jiné nápravy neúspěšně, má právo obrátit se s návrhem na Českou obchodní inspekci. Tento návrh je třeba vlastnoručně podepsat a zaslat na adresu Česká obchodní inspekce, oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1. Návrh lze rovněž podat osobně, elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky podatele. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a Pravidly pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.adr.coi.cz. Účelem mimosoudního řešení sporu je nalezení vzájemné dohody stran o předmětu sporu. V rámci mimosoudního řešení sporu tedy nemůže být vydáno právně závazné rozhodnutí proti vůli jedné ze stran.

Jestliže Uživatel v postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 419 OZ v souladu s těmito Obchodními podmínkami reklamoval u MPLA ohledně Platební služby chybnou platební operaci, neprovedenou platební operaci anebo se domáhal u MPLA jiné nápravy neúspěšně, má právo obrátit se na finančního arbitra určeného k rozhodování sporů mezi poskytovateli platebních služeb a jejich Uživateli podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na adresu Kanceláře finančního arbitra, organizační složka státu, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. .

Tyto Obchodní podmínky lze získat na vyžádání na adrese uvedené výše, a v elektronické podobě na internetové stránce https://www.mpla.io/vseobecne-obchodni-podminky/.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2021.

Podmínky používání MPLA účtu a virtuální MPLA karty najdete zde