Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky platební služby MPLA

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti MPLA s.r.o., se sídlem Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3, IČ: 24852333, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201627 (dále jen „MPLA“) a uživatelů při poskytování dále uvedených platebních služeb ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „zákon o platebním styku“).

MPLA jako provozovatel nejrozšířenějšího mobilního platebního systému MPLA na českém trhu poskytuje uživatelům platební služby ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) Zákona o platebním styku, spočívající v provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz plátce, příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce, jestliže převáděné peněžní prostředky nejsou poskytovány jako úvěr (dále jen „Platební služba“).

MPLA je oprávněna poskytovat platební služby jakožto poskytovatel platebních služeb malého rozsahu ve smyslu § 36 a násl. zákona o platebním styku a je zapsána v registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu vedeného Českou národní bankou.

Orgánem dohledu nad činností MPLA při poskytování Platebních služeb dle těchto Obchodních podmínek a zákona o platebním styku je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

Uskutečněním platné platební transakce prostřednictvím platebního systému MPLA, uživatel platební služby MPLA potvrzuje přijetí Obchodních podmínek společnosti MPLA s.r.o.

INFORMACE O POSKYTOVANÉ PLATEBNÍ SLUŽBĚ

Poskytovatel poskytuje finanční služby spojené s platebním stykem a zúčtováním, a to skrze jím vyvíjené a provozované SW řešení, zejména se specializací na systémy on-line komunikace a placení pomocí mobilního internetového systému za použití běžných platebních karet, zejména VISA, MasterCard, CCS a dalších s možností jeho propojení na systém parkoviště ovládající vjezd a výjezd vozidel. Platební služba zprostředkuje elektronicky platbu za parkovné, která se strhne z uživatelovy platební karty. O tomto stržení je v reálném čase informován uživatel i provozovatel parkoviště. Finanční převod peněz směrem k provozovateli je realizován až dávkově podle s ním uzavřené smlouvy.

Platební služby jsou poskytované MPLA jakožto poskytovatelem ve smyslu zákona o platebním styku a umožňují uživatelům, kteří využívají aplikaci MPLA, aby prostřednictvím této služby hradili cenu parkovného smluvním partnerům MPLA.

Nezbytným požadavkem pro užívání Platební služby je použití mobilního telefonu s připojením k internetu a načtení webové stránky www.mpla.io.

Uživatel je oprávněn čerpat Platební služby, a zadávat tak příkazy k provedení platební transakce výlučně prostřednictvím internetového portálu prostřednictvím internetového prohlížeče v mobilním telefonu při zadání adresy http://mpla.io nebo v nativní aplikaci MPLA.IO.

V rámci využití Platební služby je uživatel oprávněn hradit parkovné, a to bez stanovení limitu celkové částky platebních transakcí. MPLA nenese odpovědnost za situace, kdy je uživatel omezen limitem platební karty, kterou pro úhradu parkovného skrze MPLA použije.

Využitím Platební služby uživatel vstupuje do smluvního vztahu s provozovatelem příslušného parkoviště, kdy uživateli vzniká dluh vůči tomuto provozovateli z titulu užití parkoviště. Dluh je hrazen za uživatele MPLA, a to v pravidelných intervalech na základě dvoustranného smluvního vztahu mezi MPLA a provozovatelem parkoviště.

 Způsob fungování MPLA systému (parkoviště za závorou):

 1. Uživatel si při vjezdu do parkovacích prostor vyzvedne z terminálu parkovací lístek opatřený unikátním identifikátorem (číslem parkovacího lístku) nebo je zaznamenána RZ vozidla.
 2. Parametrem pro transakci je emailová adresa a číslo parkovacího lístku, případně RZ vozidla.
 3. Při odjezdu má zákazník možnost zaplatit prostřednictvím Systému pomocí svého mobilního telefonu (či jiného zařízení s internetovým prohlížečem) a aplikace MPLA.
 4. Po obdržení požadavku na platbu parkovného Systém ověří číslo parkovacího lístku (RZ) a zjistí dobu parkování prostřednictvím stávajícího parkovacího systému.
 5. Následně je vypočítána sazba za parkovné a uživateli je zaslána finální cena pro potvrzení vč. všech poplatků a daní.
 6. Po úspěšném uhrazení parkování je zákazníkovi stržena odpovídající částka z platební karty a automaticky se zasílá daňový doklad na zadaný e-mail.
 7. Do stávajícího parkovacího systému je zaslána informace o provedené transakci a povolení výjezdu pro dané číslo parkovacího lístku

Způsob fungování MPLA systému (parkoviště za ulici – zóny placeného stání):

 1. Uživatel načte mobilním telefonem QR kód parkovacího úseku (nálepka, cedule atp.) či zadá přímý odkaz na parkovací úsek např. http://mpla.io/kód úseku (nálepka, cedule) do prohlížeče. Uživatel může také využít identifikaci lokality geolokací pomocí GPS a potvrzením správné lokality (úsek, oblast, atd.) v aplikaci. Alternativně zadá mpla.io do prohlížeče mobilního telefonu a vybere parkovací z roletového menu. Aplikace následně zobrazí stránku dané parkovací zóny.
 2. Uživatel vybere z menu RZ vozidla. Pokud používá aplikaci poprvé, pak je vyzván k zadání RZ. Uživatel může zadat více RZ, které si může v nastavení kdykoliv v budoucnu změnit.
 3. Aplikace po výběru RZ zobrazí ceník formou roletového menu. Každá položka obsahuje částku a čas parkování. Uživatel webové aplikace po výběru z nabídky vybere platební metodu (platební karta nebo CCS) a přejde k platbě tlačítkem ‘Zaplatit“.

 

Platba

 1. Pokud uživatel aplikace používá poprvé, je vyzván ke spárování platební či palivové karty a následně je přesměrován do platební brány. Uživatel si může uložit platební karty či palivové karty.
 2. Pokud uživatel již údaje zadal, pak zadává jen e-mail, na který mu je zaslán doklad o zaplacení a heslo, které je nepovinným údajem.
 3. V případě správně zadaných údajů, a pokud karta není blokována je parkování uhrazeno a doklad zaslán na zadaný e-mail. Pokud nastane chyba, je s ní uživatel konfrontován a parkování nebude uhrazeno.

PŘIJETÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU

Příkaz je přijat v okamžiku, kdy MPLA obdrží autorizaci platební transakce od uživatele. Uživatel předá souhlas elektronicky zadáním hesla při autorizaci každé platební transakce, kterou iniciuje (jiné v MPLA teď nejsou možné).  Pokud je heslo správné (není povinné) a pokud platební karta uživatele není blokována, tak karetní centrum GP/České spořitelny transakci realizuje a v reálném čase předá výsledek uživateli formou e-mailu a MPLA.  Odvolat souhlas není možné. Je možné však transakci reklamovat.   Pokud nastane chyba, je s ní uživatel konfrontován a parkování nebude uhrazeno. V případě chyby banky, která nezúčtuje částku platební transakce v české měně nebo nepoužije bankovní spojení v souladu s příkazem klienta a způsobí tím nesprávné provedení platební transakce, je banka, která vede účet neoprávněného příjemce, povinna na podnět banky, která nesprávné provedení platební transakce způsobila, odepsat z tohoto účtu nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji bance, které nesprávné provedení platební transakce způsobila k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se zákonem o platebním styku, a dále je banka oprávněna uvést účet neoprávněného příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo (tzv. „opravné zúčtování“).

REKLAMACE

Uživatel Platební služby může u MPLA reklamovat rozsah, či kvalitu Platební služby, zejména pokud neobdržel po provedení obchodu daňový doklad, před poskytnutím služby nebyl uživatel informován o ceně služby, uživatel neobdržel požadovanou službu, služba nesplňuje požadavky zadané uživatelem (např. odlišný čas, zóna apod.).

Reklamaci lze uplatnit prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na stránkách společnosti MPLA http://www.mpla.io/kontakt/, emailovou formou na adresu info@mpla.cz, nebo využitím kontaktní linky +420 734 204 320. Všechny kanály vedou na technickou podporu systému MPLA.

Údaje potřebné k založení požadavku na reklamaci:

 • Datum a čas transakce
 • Lokalita platby:

– v případě parkovišť za závorou – název provozovny,

– v případě platby na ulici – kód parkovacího úseku

 • Email zákazníka – který uvedl při zadávání platby
 • Identifikátor platby

– v případě parkovišť za závorou – číslo parkovacího lístku

– v případě platby na ulici – RZ vozidla

 • Způsob platby

– Platební karta – VISA, MasterCard

– Palivová karta – CCS, ShellCard, Innogy Card, EuroOil Card

– Virtuální plateb karta – MPLA karta

 • Popis problému

Zákazník je oprávněn reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne, kdy došlo k reklamované skutečnosti. Reklamace bude vyřízena nejpozději do třiceti dnů ode dne jejího uplatnění.

MPLA nenese odpovědnost za situace, kdy zakoupená služba nesplňuje požadavky zadané uživatelem, je chyba v rozhraní parkovacího systému, nebo systému jiného poskytovatele, na jehož systémy se platební služba MPLA připojuje. Platební služba MPLA netvoří ani jinak nespravuje databáze a ceníky parkovacích systémů, jenom uskutečňuje platbu.

CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena služby je stanovená na základě smlouvy s provozovatelem parkoviště. Uživatel je s ní řádně seznámen před provedením platební transakce.

MPLA poskytuje Platební službu bezúplatně nebo za úplatu, a to v závislosti na smluvním vztahu mezi provozovatelem parkoviště a MPLA, přičemž cena za Platební službu je uvedena v provozním řádu každého příslušného parkoviště.

Konečná cena, která skrze Platební službu vybíraná tak činí součet ceny parkovného určeného ceníkem provozovatele parkoviště a případné úplaty za využití Platební služby.

Cena vybíraná skrze Platební službu v sobě zahrnuje veškeré daně či správní poplatky.

Cena nezahrnuje poplatek, který je uživatel povinen hradit poskytovateli internetového připojení.

Po uskutečnění platby za parkovné a případné ceny za Platební službu je uživateli na jím zadaný e-mail zaslán příslušný daňový doklad.

Veškeré platební transakce probíhají v české měně.

 OSOBNÍ ÚDAJE

Užitím Platební služby uživatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, společnosti MPLA s.r.o., se sídlem Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3, za účelem využívání Platební služby. Ve spojitosti s platbou poplatků za parkování bude společností MPLA uchovávána emailová adresa, která byla použitá při zadání platby do platebního systému MPLA. Poskytnutí emailu ze strany uživatele systému MPLA je zcela dobrovolné, ovšem bez jeho poskytnutí není možné tuto službu uživateli zpřístupnit.

Email je společnosti MPLA uchováván pro účely reklamačního řízení a pro účely vyplývající ze závazných právních předpisů (zejména daňových), a to pouze na dobu nezbytně nutnou k dosažení zmíněného účelu. Tento souhlas je udělován na dobu maximálně deseti let od jeho udělení.

Uživatel platebního systému MPLA je oprávněn požadovat informaci o způsobu uchovávání emailu, a pokud zjistí nepřesnosti v údajích zpracovávaných provozovatelem parkoviště či některým z uvedených zpracovatelů, je oprávněn žádat provedení opravy.

Osobním údajem se rozumí e-mailová adresa (e-mail).

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem a dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně deseti let ode dne jeho udělení.

Uživatel má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li uživatel, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

MPLA je oprávněna Obchodní podmínky měnit a doplňovat z důvodu změny platné legislativy a poskytování Platebních služeb. MPLA je oprávněna měnit rozsah a kvalitu Platebních služeb, případně poskytování Platebních služeb bez náhrady zcela ukončit.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Pro účely komunikace uživatele a MPLA jsou určeny následující kontakty:

 • Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3
 • e-mail: info@mpla.cz
 • tel: +420 734 204 320

Práva a povinnosti MPLA a uživatelů vyplývající ze smlouvy o poskytnutí Platební služby a těchto Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem s výjimkou kolizních norem.

Jestliže uživatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami reklamoval chybnou platební operaci, neprovedenou platební operaci anebo se domáhat u MPLA jiné nápravy neúspěšně, má právo obrátit se na finančního arbitra určeného k rozhodování sporů mezi poskytovateli platebních služeb a jejich uživateli podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na adresu Kanceláře finančního arbitra, organizační složka státu, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.

Tyto Obchodní podmínky lze získat na vyžádání na adrese uvedené výše, a v elektronické podobě na internetových stránkách www.mpla.io.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2020.