Podmínky používání MPLA účtu a virtuální MPLA karty

Podmínky používání MPLA Účtu a MPLA karty

 

Všeobecná ustanovení

 1. EasyPark Czechia s.r.o., se sídlem Pernerova 697/35, 186 00 Praha, IČ: 14106477, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201627 (dále jen „MPLA“) vydává tyto Podmínky používání MPLA Účtu a Virtuální MPLA karty (dále jen „Podmínky“).
 2.  MPLA Účet umožňuje uživatelům efektivněji využívat Platební služby MPLA.
 3. Virtuální MPLA karta (dále jen „MPLA Karta“) je platební metoda pro Aplikaci MPLA na placení Parkovného v Kč.  MPLA Karta umožňuje Uživatelům provádět platby v Kč za parkování v Aplikacích MPLA a aplikacích třetích stran, a to prostřednictvím spárovaného Platebního prostředku.
 4. MPLA Účet zdarma umožňuje Uživatelům zejména:
  a) získat přístup k historii svého parkování,
  b) možnost stahovat jednotlivé daňové doklady za provedené platby Parkovného,
  c) vytvoření a správu MPLA karet
 5. MPLA Účet se službou Parkuj na fakturu umožňuje Uživatelům zejména:
  a) body a), b), c) uvedené v odst. 4. výše,
  b) Hromadné vyúčtování Parkovného na jedné faktuře za kalendářní měsíc,
  c) možnost připsat finanční prostředky na MPLA účet bankovním převodem za účelem budoucího hrazení Parkovného,
  d) úhradu Parkovného z MPLA Účtu prostřednictvím MPLA Karty, a to až do výše finančních prostředků na MPLA Účtu (tzn. Uživatel nemusí ve svém účetnictví párovat jednotlivé transakce provedené Platební kartou k daňovému dokladu). Za platby Parkovného z prostředků nahraných na MPLA účet jsou vystavovány nedaňové doklady možnost stahovat jednotlivé nedaňové doklady za platby provedené ze Zůstatku na MPLA účtu.

 

Podmínky používání MPLA Účtu

 1. Podmínkou používání MPLA Účtu zdarma je, že Uživatel sdělí pro autentizaci/autorizaci svůj E‑mail. Služba je Uživateli poskytována bezplatně. Uživatel však bere na vědomí, že Parkovné musí uhradit v souladu s Platebními službami MPLA.
 2. Podmínkou používání MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu je, že se jedná o Uživatele s IČO a Uživatel sdělí pro autentizaci/autorizaci svůj E-mail a vyplní registrační formulář na adrese: https://card.mpla.io/#/company-wizard, čímž získá uživatelský Login a Heslo. Uživatel bere na vědomí, že Parkovné musí uhradit v souladu s Platebními službami MPLA. Uživatel bere na vědomí, že služba Parkuj na fakturu je placenou službou a je poskytována za Poplatek.
 3. Podmínky složení finančních prostředků na MPLA Účet budou Uživateli sděleny při aktivaci služby Parkuj na fakturu a dále shrnuty v informačním E-mailu, který Uživatel obdrží při aktivaci služby. Uživatel bere na vědomí, že služba Parkuj na fakturu je placenou službou a je poskytována za Poplatek.
 4. Pro všechny Uživatele platí, že pro používání plateb za parkovné prostřednictví MPLA karty je třeba, aby byl Uživatel Držitelem Platební karty umožňující on-line platby a MO/TO platby nebo měl aktivovanou službu Parkuj na fakturu.
 5. Technickým předpokladem používání Účtu MPLA karty a MPLA karty je Zařízení s internetem, webovým prohlížečem (Google Chrome, Safari apod).
 6. Za účelem provozování MPLA Účtu zdarma zpracovává MPLA následující osobní údaje Uživatele: E-mail, poslední 4 čísla Platební karty, prohlížeč a jeho verzi, operační systém a jeho verzi, jazyk prohlížeče a operačního systému.
 7. Za účelem provozování MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu MPLA následující osobní údaje Uživatele: jméno a příjmení/název společnosti, IČO, DIČ, adresu společnosti, kontaktní telefon, E‑mail, údaje o plátcovství DPH, číslo bankovního účtu, prohlížeč a jeho verzi, operační systém a jeho verzi, jazyk prohlížeče a operačního systému.
 8. Zpracování osobních údajů se řídí pravidly uvedenými na adrese https://www.mpla.io/zpracovani-osobnich-udaju/podrobneinformace.
 9. Uživatel souhlasí, aby při aktivaci MPLA Účtu ověřil MPLA prostřednictvím Zpracovatele platebních transakcí platnost Platební karty tím, že na Platební kartou provede ověřovací transakci dle směrnice PSD2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, aby byla odměna MPLA za služby Parkuj na fakturu a Úhrada z MPLA Účtu hrazena z dostupných finančních prostředků Účtu MPLA  nebo z Platební karty spárované jako platební prostředek platby MPLA Karty. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je-li ve vztahu k jeho MPLA Účtu nebo IČO Uživatele evidován jakýkoliv dluh, může mu být ze strany MPLA pozastaveno poskytování veškerých služeb.
 10. V rozsahu stanoveném právními předpisy není MPLA odpovědna za škodu, která vznikla Uživateli či třetím osobám v souvislosti s dočasnou nefunkčností MPLA Účtu či MPLA karty.

 

Aktivace Účtu MPLA

 1. Prvotní aktivace
  a) MPLA Účet zdarma se aktivuje vyplněním E-mailu a spárováním platební karty zde: https://card.mpla.io , nebo vyplněním E-mailu a spárováním karty v aplikacích třetích stran (např. aplikace Citymove). Po registraci získá uživatel přístup do svého uživatelského rozhraní (do svého účtu zde: https://card.mpla.io/#/magic ) a současně mu je vygenerována první MPLA Karta.
  b) MPLA Účet se službou Parkuj na fakturu – pokud má uživatel zájem o placenou verzi, která umožňuje Hromadné vyúčtování parkovného na jedné faktuře, musí vyplnit registrační formulář zde: https://ke-mc-prod.firebaseapp.com/#/company-wizard , kam zadá následující údaje: název subjektu, IČO, adresu sídla, či místa podnikání, údaje o plátcovství DPH, případně DIČ, kontaktní telefon a E-mail a spáruje s MPLA Účtem platební kartu. Po registraci získá Login a Heslo (E-mailem) a současně mu je vygenerována první MPLA Karta. Pro připsání finančních prostředků na MPLA účet za účelem budoucího hrazení Parkovného odešle Uživatel peněžní prostředky na účet MPLA 2802066107/2010 a jako variabilní symbol uvede číselnou část DIČ (bez CZ) uvedeného při registraci. Uhrazená částka mu bude v plané výši připsána na jeho MPLA účet a zobrazí se v nastavení uživatele v řádku „stav kreditového konta“.
 2. Opakované přihlášení do Účtu MPLA
  a) Opakované přihlášení do MPLA Účtu provede uživatel zadáním svého E-mailu zde: https://card.mpla.io/#/magic . Na jeho E-mail přijde přihlašovací odkaz, který musí potvrdit. Tím je uživatel bezpečně přihlášen do svého MPLA účtu a zůstane na daném zařízení přihlášen až do jeho odhlášení.
  b) Opakované přihlášení do MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu provede uživatel zadáním Loginu a Hesla zde: https://card.mpla.io/#/login . Uživatel zůstane na daném zařízení přihlášen až do jeho odhlášení.
 3. O první aktivaci MPLA Účtu je Uživatel informován E-mailem.
 4. Uživatel může MPLA Účet využívat ve více mobilních zařízeních.

 

Platby MPLA Kartou

 1. Po úspěšné aktivaci MPLA Účtu se Uživateli, zpřístupní možnost přiřazení MPLA karty pro platby Parkovného prostřednictvím Aplikace MPLA. MPLA si vyhrazuje právo umožnit platby MPLA kartou pouze prostřednictvím vybraných kartových produktů nebo po povolení služby  Parkuj na fakturu a nahrání finančních prostředků na MPLA účet.
 2. Pro úspěšné provedení platby Parkovného prostřednictvím MPLA Karty je nezbytné, aby měl povolenu službu Parkuj na fakturu a nahrány prostředky na MPLA účet, nebo byly u dané Platební karty povoleny internetové platby a MO/TO platby ze strany jejího vydavatele a aby měl Uživatel na Platební kartě anebo na MPLA Účtu Zůstatek.  Zprostředkování platby Parkovného prostřednictvím MPLA Karty probíhá přes Zpracovatele platebních transakcí. Zúčtování platby Parkovného provádí vydavatel Platební karty.
 3. Uživatel je oprávněn provádět platby MPLA Kartou prostřednictvím podporovaného internetového prohlížeče nebo aplikace v Zařízení. Pro zahájení platby MPLA Kartou v Aplikaci MPLA zvolí Uživatel v nastavení MPLA Aplikace MPLA Kartu (obdobně jako VISA/MC kartu).
 4. Uživatel je rovněž oprávněn si po přihlášení do MPLA Účtu zvolit u MPLA karet restrikci pouze na určité RZ, případně si nastavit Limit MPLA Karet.
 5. V závislosti na typu Platební karty a výši placené částky může být Uživatel při vygenerování MPLA Karty či při platbě MPLA Kartou vyzván k ověření transakce pomocí 3D Secure, mobilního klíče elektronického bankovnictví nebo zadání CVC2/CVV2 kódu Platební karty.
 6. V případě platby Parkovného MPLA Kartou dostává Uživatel notifikace na zadaný E-mail o platbách MPLA Kartou.

 

Správa MPLA Účtu a MPLA Karet

 1. V uživatelském rozhraní MPLA Účtu zdarma získá uživatel přístup k historii svého parkování a může si stahovat jednotlivé daňové doklady za provedené platby prostřednictvím MPLA Karty.
 2. V uživatelském rozhraní MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu získá uživatel přístup k historii svého parkování a může si stahovat jednotlivé nedaňové doklady za provedené platby prostřednictvím MPLA Karty. Současně může stahovat jednotlivé souhrnně vystavené daňové doklady za kalendářní měsíc.
 3. V uživatelském rozhraní MPLA Účtu si může Uživatel generovat další MPLA Karty.
 4. U MPLA Karet může Uživatel měnit RZ pro které lze použít MPLA Karty, měnit Limit MPLA Karty a deaktivovat již vygenerované MPLA Karty.
 5. Uživatel může přímo v rozhraní MPLA Účtu zdarma přejít na MPLA Účet se službou Parkuj na fakturu. Obsah vytvořený Uživatelem (RZ, vygenerované MPLA karty) a E-mail zůstanou po přechodu zachovány.

 

Ukončení, deaktivace a dočasné pozastavení

 1. Uživatel je oprávněn ukončit využívání služeb poskytovaných MPLA dle těchto Podmínek, a to odesláním žádosti prostřednictvím E-mailu na info@mpla.cz. Potvrzením žádosti o ukončení využívání služeb dojde k ukončení služeb poskytovaných Uživateli ze strany MPLA.
 2. Nejpozději do 10. pracovního dne v měsíci následujícího po celém kalendářním měsíci před kterým došlo k doručení žádosti Uživatele ohledně ukončení služeb MPLA vystaví MPLA Uživateli konečné vyúčtování veškerých poskytnutých a nevyúčtovaných služeb a případně MPLA odešle Uživateli dostupné finanční prostředky na MPLA Účtu na účet určený Uživatelem, za účelem čehož se mu Uživatel zavazuje poskytnout součinnost – neposkytne-li ji, je MPLA oprávněna odeslat finanční prostředky na účet, ze kterého byly tyto prostředky MPLA připsány.
 3. Deaktivace MPLA Účtu proběhne od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k odeslání konečného vyúčtování dle předchozího bodu. Deaktivací MPLA Účtu se rozumí úplné zablokování přístupu Uživatele k MPLA Účtu a všem vytvořeným MPLA Kartám.
 4. MPLA je oprávněna kdykoliv z důvodů technických, bezpečnostních, z důvodů údržby, správy nebo z jiných nikoliv zjevně úmyslně škodlivých důvodů dočasně pozastavit používání MPLA Účtu a MPLA Karty na potřebnou dobu, aniž by MPLA vznikl z tohoto důvodu jakýkoliv závazek vůči Uživateli nebo odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku toho Uživateli či třetí osobě.
 5. MPLA je oprávněna trvale deaktivovat MPLA Účet a/nebo MPLA Kartu při porušení Podmínek ze strany Uživatele, dále z bezpečnostních nebo obchodních důvodů (např. rozhodnutí MPLA o dalším neposkytování MPLA Účtu či MPLA Karet). V takovém případě MPLA není odpovědna za škodu vzniklou z důvodu trvalé deaktivace MPLA Účtu a/nebo MPLA Karty Uživateli či třetí osobě. O trvalé deaktivaci MPLA Účtu a/nebo MPLA Karty informuje MLPA Uživatele zasláním informace na E-mail.
 6. MPLA je oprávněna smazat Uživateli vytvořený neaktivní MPLA Účet, pokud na něm neproběhnou žádné transakce během prvních dvou měsíců od aktivace.

Práva, povinnosti a odpovědnosti Uživatele

 1. Uživatel je povinen se podrobně seznámit s Podmínkami, dodržovat je a řídit se obecnými bezpečnostními zásadami.
 2. Při vstupu do MPLA Účtu je Uživatel povinen zkontrolovat, že je jejím poskytovatelem MPLA.
 3. Uživatel je povinen zabránit prozrazení hesla a dalších zvolených bezpečnostních prvků třetí osobě.
 4. Při aktivaci biometrického snímače (např. čtečky otisků prstů) v Zařízení je Uživatel povinen se ujistit, že jsou v daném Zařízení uloženy pouze jeho biometrické údaje, nikoli biometrické údaje třetí osoby.
 5. Uživatel je povinen zajistit, aby bylo Zařízení vybaveno:
  a) aktualizovaným operačním systémem (pravidelné aktualizace zajišťují odstranění bezpečnostních slabin systému odhalených až při jeho využívání),
  b) aktualizovaným internetovým prohlížečem (doporučujeme Google Chrome),
  c)funkčním (trvale zapnutým) a aktualizovaným antivirovým programem s nastavením pravidelné antivirové kontroly Zařízení, je-li pro dané zařízení k dispozici.
 6. Uživatel je povinen:
  a) nestahovat a neinstalovat do Zařízení programy, které lze volně získat na internetu, u nichž si nemůže být v dostatečné míře jist, že neobsahují viry nebo spyware, případně že nepocházejí ze zdroje, který je nedůvěryhodný,
  b) instalovat do Zařízení pouze programy z důvěryhodných zdrojů nebo zdrojů doporučených výrobcem zařízení (např. Google Play a App Store) a věnovat zároveň pozornost oprávněním požadovaným instalovanou aplikací,
  c) nepoužívat Aplikaci v Zařízeních, u nichž byly provedeny změny nastavení, tzv. „root“ (tyto změny mohou vést k narušení bezpečnosti daného Zařízení např. snížením jeho odolnosti proti škodlivému softwaru),
  d) mít Zařízení pod trvalou kontrolou a využívat takové zabezpečení, které zabrání třetí osobě v přístupu do tohoto Zařízení (např. zabezpečení přístroje pomocí vstupního hesla),
  e) využívat pouze datové připojení poskytnuté mobilním operátorem, případně bezpečnou WiFi síť,
  f) používat výlučně Zařízení důvěryhodné a řádně zabezpečené (např. nepoužívat veřejně přístupný počítač s internetovým připojením, který přiměřenou úroveň bezpečnosti nezaručuje),
 7. Pokud dojde ke ztrátě, zcizení, zneužití Zařízení nebo k neautorizované platební transakci prostřednictvím MPLA Účtu anebo MPLA Karty je Uživatel povinen bezodkladně (ihned po zjištění) tuto skutečnost oznámit MPLA  a též vydavateli Platební karty.
 8. Uživatel nese plnou odpovědnost za škody a ztráty vzniklé v souvislosti s porušením jeho povinností uvedených v Podmínkách, a to způsobené sobě, MPLA i třetím stranám.
 9. Uživatel není oprávněn jakýmkoli nedovoleným či nepředvídatelným způsobem zasahovat do MPLA Účtu či MPLA Karty, zejména za účelem zneužití funkcionalit, ke kterým MPLA Účet a MPLA Karta slouží. Uživatel není oprávněn, jakkoliv zasahovat do kterékoliv části zdrojového kódu nebo komunikačních protokolů, zejména používat programové řešení ovlivňující funkcionalitu nebo bezpečnost MPLA Účtu a MPLA Karty, popř. jakýmkoli způsobem porušující práva třetích osob nebo MPLA, ani používat programová řešení, jež nejsou v souladu s právem České republiky, Evropské unie apod.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Informace, obsah, grafika, text, obrázky, ochranné známky, obchodní názvy, loga a jiné duševní vlastnictví obsažené nebo použité ve spojení s MPLA Účtem a MPLA Kartou jsou chráněny autorským právem a dalšími právními předpisy o duševním vlastnictví.
 2. Na používání Aplikace MPLA se uplatňují rovněž obchodní podmínky pro Platební služby MPLA vydané MPLA, které je Uživatel povinen dodržovat.
 3. Uživatel není oprávněn podmiňovat uhrazení faktury jakoukoliv další akcí nebo úpravou faktury na straně MPLA.
 4. MPLA je oprávněna navrhnout změnu Podmínek. O provedené změně MPLA Uživatele informuje prostřednictvím E-mailu; tento návrh rovněž vyvěsí MPLA na www.mpla.io. Pokud Uživatel návrh na změnu Podmínek neodmítl nejpozději v poslední pracovní den před navrhovaným dnem účinnosti změny, platí, že návrh na změnu přijal. Pokud Uživatel návrh na změnu přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, odmítne, má právo bezúplatně a s okamžitou účinností smluvní ujednání vypovědět, přičemž odmítnutí změny Uživatelem je považováno za výpověď. Při výpovědi ze strany Uživatele se dál postupuje podle článku „Ukončení, deaktivace a dočasné pozastavení“ těchto Podmínek.
 5. MPLA může s okamžitou účinností provést takovou změnu Podmínek, kterou jednostranně nezasahuje do práv a povinností Uživatele. Touto změnou může být zejména úprava Podmínek způsobená doplněním nové funkcionality, zvýšením bezpečnosti, technologickým rozvojem či změnou donucujícího ustanovení zákona. O takto provedené změně MPLA Uživatele informuje prostřednictvím E-mailu; tento návrh rovněž vyvěsí MPLA na www.mpla.io.
 6. MPLA je oprávněna měnit rozsah a kvalitu Služeb a Platebních služeb, případně poskytování Služeb a Platebních služeb bez náhrady zcela ukončit.
 7. V souvislosti se změnou Podmínek je MPLA oprávněna požadovat, aby Uživatel provedl novou aktivaci MPLA Účtu či MPLA Karty.
 8. Pro účely komunikace Uživatele s MPLA jsou určeny následující kontakty:
  – Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3
  – e-mail: info@mpla.cz
  – tel.: +420 734 204 320
 9. Práva a povinnosti MPLA a Uživatelů vyplývající z poskytovaných služeb dle Podmínek se řídí českým právním řádem s výjimkou kolizních norem.
 10. Jestliže Uživatel v postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 419 OZ v souladu s Podmínkami reklamoval u MPLA ohledně poskytovaných služeb, nebo se domáhal u MPLA jiné nápravy neúspěšně, má právo obrátit se s návrhem na Českou obchodní inspekci. Tento návrh je třeba vlastnoručně podepsat a zaslat na adresu Česká obchodní inspekce, oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1. Návrh lze rovněž podat osobně, elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky podatele. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a Pravidly pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.adr.coi.cz. Účelem mimosoudního řešení sporu je nalezení vzájemné dohody stran o předmětu sporu. V rámci mimosoudního řešení sporu tedy nemůže být vydáno právně závazné rozhodnutí proti vůli jedné ze stran.
 11. Jestliže Uživatel v postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 419 OZ v souladu s Podmínkami reklamoval u MPLA ohledně služeb chybnou platební operaci, neprovedenou platební operaci anebo se domáhal u MPLA jiné nápravy neúspěšně, má právo obrátit se na finančního arbitra určeného k rozhodování sporů mezi poskytovateli platebních služeb a jejich Uživateli podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na adresu Kanceláře finančního arbitra, organizační složka státu, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.
 12. Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.

VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. 3D Secure se rozumí služba pro bezpečnější platbu na internetu Platební kartou, kdy je platba potvrzena heslem, které je v průběhu platby zasláno na číslo mobilního telefonu zvolené Držitelem Platební karty pro tuto službu (3D Secure číslo).
 2. Aplikace MPLA je aplikace Vám umožní zaplatit jak v zónach placeného stání na ulici, tak v parkovištích a garážích za závorou, bližší popis aplikace naleznete zde: https://www.mpla.io/vyhody/ .
 3. CVC2/CVV2 kód (Card Verification Value/Code) se nachází na zadní straně Platební karty vpravo v bílém podpisovém proužku a jedná se vždy o poslední 3 číslice v případě VISA a MasterCard.
 4. Držitelem platební karty se rozumí osoba, která je vlastníkem platební karty.
 5. E-mailem se rozumí e-mailová adresa Uživatele, kterou Uživatel zadá při Aktivaci MPLA Účtu. E-mail MPLA Účtu Uživatele identifikuje při přihlášení a slouží rovněž pro aktivaci MPLA Účtu v dalším, ale i v původním Zařízení (tzv. opakovaná aktivace).
 6. Heslem MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu se rozumí alfanumerické heslo. Vygenerované Heslo k MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu Uživatel obdrží při aktivaci MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu a zadává ho pro přihlášení do MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu spolu se svým uživatelským jménem.
 7. Hromadným vyúčtováním Parkovného se rozumí vystavení faktury za všechna Parkování v daném kalendářním měsíci, zaplacené MPLA kartou v aplikaci MPLA v rámci účtu MPLA se službou Parkuj na fakturu.
 8. Limit MPLA Karty představuje možnost Uživatele nastavit maximální možnou částku, kterou lze použít na úhradu Parkovného pro danou MPLA Kartu.
 9. MPLA Karta je virtuální platební kartou a technicky představuje unikátní 16ti místný číselný kód. MPLA karta je Uživateli vytvořena při vytvoření MPLA Účtu a následně si může Uživatel vytvořit sám v MPLA Účtu další MPLA karty. MPLA Kartu jde v Aplikaci MPLA spárovat jako platební prostředek a následně používat k úhradě Parkovného za parkování.
 10. MPLA Účet se službou Parkuj na fakturu si může zřídit Uživatel s IČO při splnění Podmínek tím, že si vytvoří MPLA Účet „FIRMA“.
 11. MPLA Účet zdarma si může zřídit zdarma každý Uživatel při splnění Podmínek tím, že si vytvoří MPLA Účet „UŽIVATEL“.
 12. MPLA Účtem se rozumí MPLA Účet zdarma a MPLA Účet se službou Parkuj na Fakturu.
 13. MO/TO platby – Mail/Telephone Order – platby probíhající na dálku po telefonu nebo emailem, kde stačí předat pouze údaje o kartě. Je nutné je mít povoleny v nastavení Platební karty.
 14. Parkovným se rozumí poplatek za parkování vozidla, a to pouze tam kde jsou k dispozici Platební služby MPLA.
 15. Parkuj na fakturu je služba poskytovaná MPLA Uživatelům s IČO za úplatu. Služba umožňuje mimo jiné nahrání finančních prostředků na MPLA účet za účelem úhrady Parkovného.
 16. Platební kartou se rozumí Platební prostředek sloužící k bezhotovostní úhradě zboží a služeb nebo výběru hotovosti, obsahující symboly příslušné kartové asociace (Mastercard®, Visa®).
 17. Platebním prostředkem je Platební karta, služba Parkuj na fakturu po připsání finančních prostředků, a dále palivové a tankovací karty, které jdou spárovat s MPLA Kartou za účelem úhrady Parkovného v Aplikaci MPLA.
 18. Platební služby MPLA jsou služby definované a poskytované MPLA za podmínek uvedených zde: https://www.mpla.io/vseobecne-obchodni-podminky/ .
 19. Poplatkem A se rozumí měsíční odměna MPLA hrazená Uživateli za poskytování služby Parkuj na fakturu ve výši 25 Kč bez DPH za každou jednu RZ, za kterou bylo v daném kalendářním měsíci zaplaceno daným Uživatelem prostřednictvím MPLA Účtu se službou Parkuj na fakturu. K Poplatku A bude účtováno DPH dle platných právních předpisů.
 20. RZ se rozumí registrační značka vozidla, tedy jednoznačné písmeno-číselné označení motorového vozidla zaregistrovaného v určitém státu.
 21. Uživatelem bez IČO se rozumí fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
 22. Uživatelem s IČO se rozumí podnikatelé ve smyslu § 420 a 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další osoby, kterým je přiděleno identifikační číslo osoby, číselný kód označovaný zkratkou „IČO“, který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu.
 23. Uživatelem se rozumí Uživatel bez IČO i Uživatel s IČO.
 24. Zařízením se rozumí počítač, notebook, tablet, mobilní telefon apod. s operačním systémem podporujícím nativní Aplikaci MPLA nebo s internetovým prohlížečem, ve kterém se Uživatel přihlašuje do Účtu MPLA.
 25. Zpracovatelem platebních transakcí je Global Payments Europe, s.r.o., se sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 27088936, DIČ: CZ27088936, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95419. Global Payments Europe s.r.o. je jako platební instituce zapsaná v Seznamu poskytovatelů vedeném Českou národní bankou oprávněná poskytovat platební služby ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Dohled nad Global Payments Europe s.r.o. v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka.
 26. Zůstatkem se rozumí jednak disponibilní zůstatek na Platební kartě, což je částka finančních prostředků, které má Uživatel v daném okamžiku k dispozici (u debetní karty na svém účtu včetně povoleného přečerpání, u kreditní karty se jedná o zbývající částku z úvěrového rámce k čerpání) a současně částka finančních prostředků, které má Uživatel v daném okamžiku k dispozici na Účtu MPLA při využívání služby Parkuj na fakturu po nahrání finančních prostředků.