ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE „PARKOVÁNÍ SNADNO A VÝHODNĚ S VISA“

  

 1. Úvodní ustanovení
 • Těmito podmínkami a pravidly („Pravidla“) se řídí marketingová akce. „Parkování snadno a výhodně s Visa(„Kampaň“). Účelem Pravidel je stanovit jasná, úplná a srozumitelná pravidla a podmínky marketingové akce. Tato Pravidla představují jediný dokument, který stanoví závazné podmínky pro zákazníky na území České republiky. Tato Pravidla lze měnit pouze písemnými dodatky. V Oznámení o ochraně osobních údajů jsou uvedeny informace o tom, jak budou pro účely Kampaně využívány osobní údaje zákazníků a toto Oznámení je dostupné na adrese mpla.io/zpracovani-osobnich-udaju/.
 • V souladu s těmito Pravidly společnost Visa proplatí prvním 30.000 Oprávněných zákazníků až 30 Kč z jejich prvního parkovného („Odměna“) v období od 1. listopadu 2018 do 30. listopadu 2018 („Doba konání“), když zaplatí kartou Visa prostřednictvím parkovací aplikace MPLA („Aplikace MPLA“).
 • Organizátorem této Kampaně je společnost MPLA s.r.o. se sídlem na adrese Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3, IČO: 24852333, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 201627 („MPLA“).
 • Partnerem Kampaně je společnost Visa Europe Limited se sídlem na adrese 1 Sheldon Square, Londýn W2 6TT, registrační číslo 05 13 99 66 („Visa“).
 • Informace o Kampani a tato Pravidla budou zveřejněna a dostupná po celou Dobu platnosti Kampaně na adrese: visa.cz/mpla.
 1. Oprávnění 
 • Aby byl zákazník oprávněn využít Kampaň („Oprávněný zákazník“), musí:
 • být držitelem karty Visa registrovaným v České republice (spotřebitelská debetní a spotřebitelská kreditní). Karty Visa vydané společnostmi MONETA Money Bank, a.s. a FIO banka, a.s. jsou z této kampaně vyloučeny;
 • být plně svéprávný ve smyslu soukromoprávních předpisů;
 • použít platnou kartu Visa v Aplikaci MPLA k úhradě za parkování („Transakce“);
 • dokončit Transakci v Aplikaci MPLA v Době konání Kampaně; a
 • souhlasit s těmito Pravidly a s podmínkami, kterými se řídí užívání Aplikace MPLA („Podmínky Aplikace MPLA“), uvedenými v Aplikaci MPLA.
 • Společnost MPLA může zákazníka z Kampaně vyloučit, jestliže:
  • zákazník poruší ustanovení Podmínek Aplikace MPLA nebo těchto Pravidel; nebo
  • zákazník svým jednáním poškodí společnosti MPLA nebo Visa.
 1. Podrobnosti Kampaně 
 • Prvních 30.000 Oprávněných zákazníků, kteří dokončí Transakci v Době konání Kampaně, bude mít nárok na získání Odměny od společnosti Visa následujícím způsobem:
 • Vrácení 100 % první Transakce až do částky 30 Kč za první Transakci v Době konání Kampaně. Pokud například první Transakce v Době konání Kampaně činí 50 Kč, Odměna je 30 Kč. Pokud tato Transakce činí 20 Kč, zákazník obdrží 20 Kč a nebudou mu už vráceny peníze za žádné následující Transakce (tj. zbývající částka 10 Kč propadne).
 • Maximální výše Odměny na každého Oprávněného zákazníka v Době konání Kampaně je omezena na 30 Kč a je dostupná pouze za první Transakci.
 • Odměna bude poskytnuta, pouze pokud první Transakce přesáhne hodnotu 1 Kč. Pokud je první Transakce ve výši 1 Kč, nebude zohledněna a společnost Visa poskytne Odměnu podle podmínek v odstavci 1.1 za druhou Transakci.
 • Vrácené částky budou proplaceny na zákazníkův účet, který je spojený s kartou Visa registrovanou v Aplikaci MPLA.
 • Peníze budou vráceny na zákazníkův účet nejpozději do 14 dnů od příslušné způsobilé Transakce.
 • Zákazník bude o proplacení Odměny informován prostřednictvím banky, u které je veden účet, s nímž je spojena karta Visa použitá k zaplacení v Aplikaci MPLA. Na výpisu z bankovního účtu uvidí zákazník jako označení původce platby MPLA PRVNI PARKOVNE ZPET a jako město původce platby nápis DEKUJEME.
 1. Využití údajů z Transakce pro vrácení peněz účastníkům

  • Účastí v Kampani zákazník bere na vědomí a souhlasí, že transakční údaje z jeho karty Visa budou použity, aby bylo možné vyplatit Odměnu na jeho účet.
 • Všechny transakce probíhají v zabezpečeném prostředí Visa a nejsou využívány pro jiné účely než pro účely platby podle těchto Pravidel.
 • Peněžní částky jsou připsány na účet zákazníka ve spolupráci s bankou, která využije údaje poskytnuté společností Visa, přičemž se jedná výlučně o identifikaci karet a hodnotu Odměny, na kterou má zákazník nárok.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Společnost Visa si vyhrazuje právo tato Pravidla kdykoli jednostranně změnit nebo Kampaň bez uvedení důvodu zrušit, a to s účinností od data zveřejnění takové změny nebo zrušení Kampaně.
  • Pokud společnost Visa Pravidla v Době konání Kampaně změní, uplatní se pro úpravu práv a povinností Účastníka ta Pravidla, která byla účinná v době, kdy zákazníkovi podle těchto Pravidel nárok na Odměnu vznikl.
  • Zákazník odpovídá za veškeré škody, které Organizátorovi nebo společnosti Visa vzniknou v důsledku porušení Podmínek Aplikace MPLA nebo těchto Pravidel.
  • Organizátor ani společnost Visa neodpovídají za jakékoli náklady, škody nebo závazky, které vzniknou v důsledku porušení Podmínek Aplikace MPLA nebo těchto Pravidel ze strany zákazníka.
  • Tato Pravidla budou dostupná po celou Dobu konání kampaně a nejméně 30 dnů poté na adrese visa.cz/mpla.
  • Dotazy nebo stížnosti týkající se Kampaně můžete adresovat na telefonní číslo +420 734 204 320 nebo na adresu info@mpla.cz, případně poštou na adresu MPLA s.r.o., Slezska 2310/115, 130 00 Praha.
  • Tato Pravidla jsou účinné od 1. listopadu 2018.